Od momentu przyjścia na świat dziecko funkcjonuje we wspólnocie. Najpierw w rodzinie, potem staje się członkiem grupy rówieśniczej, klasowej, szkolnej itd. Środowisko, w którym się rozwija, wywiera istotny wpływ na jego rozwój emocjonalno -społeczny. To między innymi od nas, nauczycieli, zależy czy będzie się czuło pewnie i bezpiecznie w grupie, czy będzie współdziałać z innymi i odczuwać przyjemność z osiągania grupowych celów, czy na tyle rozwiniemy jego ciekawość świata, aby wykształcić u niego otwartość i postawę tolerancji nie tylko wobec najbliższych, ale też wobec innych narodów europejskich.  

Dlatego też dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej „Kotki” w Grębocinie biorą udział w Projekcie „Razem przez świat” . 

Cele ogólne projektu to:

1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, grupą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.

3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Zadania projektowe, które dzieci będą musiały wykonać  zawierają się w pięciu blokach (modułach), które stanowią obszary orientacyjne i nie mają charakteru zamkniętego.

Moduł 1. Ja i mój świat

Moduł 2. W mojej klasie (grupie)

Moduł 3. W mojej szkole (przedszkolu)

Moduł 4. W rodzinie

Moduł 5. Moja miejscowość

Moduł 6. Moja ojczyzna

Moduł 7. Razem do Europy

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023