Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w Ogólnopolskim projekcie “Eko Ludek”. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2020 r.
do 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu jest:

 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 • poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,\
 • rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 • rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu,
 • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),
 • rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.