„Słoneczny Żłobek” otrzymał dofinansowanie w RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Unijny

Przedszkole Niepubliczne Słoneczko s.c. w Toruniu w ramach projektu utworzy w nowo powstałym żłobku 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki na terenie p. Toruńskiego oraz m. Toruń do 31.08.2021r. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu: liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 miejsc, liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 wsparciem w programie. Kluczowe wskaźniki rezultatu: liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy. Grupą docelową projektu stanowią: osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, osoby pracującą, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W wyniku realizacji projektu opieką zostanie objęte 25 dzieci w wieku do lat 3, dla opieki nad którymi zostanie zaangażowanych 4 opiekunów oraz 1 pielęgniarka. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadania: utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku oraz bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku.

Szczegółowe dane projektu „Słoneczny Żłobek”

Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS

Konkurs nr: RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki na terenie p. toruńskiego oraz m. Torunia do 31.08.2021r.
Planowany efekt:Dzięki realizacji projektu rodzice będą mogli godzić życie zawodowe z prywatnym. Projekt zakłada aktywizację zawodową i ułatwi powrót na rynek pracy dla:

  • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
  • osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3;

Wartość projektu

Całkowity koszt projektu: 799 762,50 zł
Środki unijne: 679 798,12 zł
Czas realizacji projektu: od 01.09.2019 do 31.08.2021 (funkcjonowanie Żłobka od 01 listopada 2019r.)

biuro@przedszkolesloneczko.com

zlobek@przedszkolesloneczko.com