GŁÓWNY  KIERUNEK  PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ
na rok szkolny 2021/2022

„Kreatywny przedszkolak”

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności:

poznawczej, literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej.

Cele priorytetowe:

  1. Wspieranie twórczych działań dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie, rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych
  2. Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
  3. Aktywizowanie sfery fantazji  i wyobraźni, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
  4. Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno – konstrukcyjnych.
  5. Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo.
  6. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobytej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.
  7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.
  8. Zaangażowanie rodziców w realizację koncepcji pracy